Lokaal Säde OÜ

PRIVAATSUSPOLIITIKA

 

I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

 

 1. See privaatsuspoliitika reguleerib Lokaal Säde OÜ, registrikood 12752478, aadress Rüütli 4 Tartu Tartumaa 51007, Eesti (edaspidi – Ettevõte) teostatava Ettevõtte kliendi (edaspidi – Teie) isikuandmete töötlemise aluseid ning korda, kui kasutate veebilehte http://lokaalsade.ee/ või http://kohviteek.ee (edaspidi – Ettevõtte veebileht), ning kõigi teiste Ettevõttele esitatud andmete töötlemist.

 2. Privaatsuspoliitika on ette nähtud selleks, et tutvustada Teile Ettevõttes toimuvat Teie isikuandmete töötlemist. Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel saab või on tuvastatud Teie isikusamasus: perekonnanimi, eesnimi, linn, telefoninumber, e-posti aadress või postiaadress ja muu info (edaspidi - Isikuandmed).

 3. Selle Ettevõtte dokumendiga võite tutvuda igal ajal Ettevõtte veebilehel, samuti saate selle alla laadida Ettevõtte veebilehelt ja välja trükkida.

 4. Ettevõte on Teie isikuandmete töötleja.

 5. Töödeldes Teie isikuandmeid, juhindub Ettevõte Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest, Euroopa Liidu 2018. aasta 25. mai Isikuandmete kaitse üldmäärusest nr 2016/679 (edaspidi - GDPR) ja teistest otseselt kohaldatavatest õigusaktidest, mis sätestavad isikuandmete kaitset.

 6. Kasutades Ettevõtte veebilehte, kinnitate, et Teid on teavitatud sellest, et Ettevõte töötleb Teie isikuandmeid ja teeb seda käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud vahendite, eesmärkidega ja korras.

 7. Ettevõte juhindub alljärgnevatest isikuandmete töötlemise põhimõtetest:
  1. Isikuandmeid töödeldakse seaduslikul, ausal ja läbipaistval viisil.
  2. Isikuandmeid kogutakse kindlaks määratud, selgelt sõnastatud ning seaduslikel eesmärkidel ega töödelda edaspidi nende eesmärkidega kokkusobimatul viisil.
  3. Isikuandmed on adekvaatsed, sobivad ja ainult sellised, mida vajatakse eesmärkide, mille jaoks neid töödeldakse, saavutamiseks.
  4. Isikuandmeid töödeldakse seaduslikult, st ainult neil juhtudel, kui:
   1. Te annate nõusoleku või kui saab järeldada, et nõustusite sellega, et neid kasutatakse konkreetsel eesmärgil; 
   2. Sõlmitakse või täidetakse lepingut, kui olete üks osapooltest;
   3. Isikuandmeid tuleb töödelda Ettevõtte või kolmanda isiku, kellele edastatakse isikuandmeid, õigustatud huvi tõttu ja kui Teie huvid või põhiõigused ja -vabadused, mis nõuavad isikuandmete kaitset, ei ole ülesed;
   4. Isikuandmete töötlemine on kohustuslik seetõttu, et täita Ettevõttele pandud seaduslikku kohustust.
   5. Isikuandmed on täpsed ja neid uuendatakse vajadusel.
   6. Isikuandmeid säilitatakse sellisel kujul, et Teie isikusamasust saaks tuvastada mitte kauem, kui see on vajalik eesmärkide saavutamiseks.
   7. Isikuandmeid töödeldakse vaid nii, et oleks tagatud Isikuandmete nõuetekohane kaitse; andmeid töötlevad vaid need töötajad, kellele on selline õigus antud.
   8. Kogu teave töödeldavate isikuandmete kohta on konfidentsiaalne, välja arvatud siis, kui selle avaldamist nõuavad seadusaktid.

    II PEATÜKK
    ISIKUANDMETE KOGUMINE, TEISTSUGUNE TÖÖTLEMINE JA SÄILITAMISE TÄHTAEG


 8. Ettevõte austab igaühe privaatsust. Teie isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse teisiti alljärgnevatel eesmärkidel:
  1. töölepingute täitmiseks;

  2. kandidaatide tööle võtmiseks;

  3. otsese turunduse teostamiseks;

  4. tööaja arvestuse pidamiseks;

  5. partnerite, tarnijatega sõlmitud lepingute täitmiseks.

 9. Te olete kohustatud esitama põhjalikud ja õiged isikuandmed. 
 10. Töödeldes ja säilitades Teie isikuandmeid, viib Ettevõte ellu nõuetekohased organisatsioonilised ja tehnilised meetmed, mis on ette nähtud, et kaitsta Isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise ja igasuguse muu võimaliku ebaseadusliku töötlemise eest. Ruum, kus säilitatakse kogutud isikuandmeid, on füüsiliselt kaitstud kõrvaliste isikute eest. Teie isikuandmed on kaitstud lubamatu ligipääsu eest arvutivõrgu kaudu.

 11. Teie isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse alljärgnevalt:

  1. töölepingute täitmise eesmärgil – seni, kuni kehtib tööleping;

  2. kandidaatide tööle võtmiseks – 2 kuud;

  3. otsese turunduse eesmärgil – 2 aastat isikuandmete töötlemiseks nõusoleku saamise hetkest (või andmete saamise hetkest, kui nõusoleku andmine ei olnud kohustuslik);

  4. tööaja arvestuse pidamiseks – seni, kuni kehtib tööleping;

  5. partnerite, tarnijatega sõlmitud lepingute täitmiseks seni, kuni kehtib leping.
 12. kui teie andmeid on kasutatud ebaseadusliku tegevuse või identiteedivarguse või muu rikkumise korral, mille tõttu viivad õiguskaitseorganid läbi uurimist, kui Ettevõte on saanud Teiega seotud kaebusi või kui Ettevõte on tuvastanud Teie poolt toime pandud privaatsuspoliitika ja / või Ettevõtte veebisaidil olevate eeskirjade rikkumisi, samuti õigusnõuete esitamise, täitmise või kaitsmise eesmärgil võidakse Teie isikuandmeid töödelda nii kaua, kui see on vajalik loetletud juhtudel. 

 13. Nimetatud tähtaja saabumisel Teie isikuandmed hävitatakse.

 14. Ettevõtte veebilehte kasutate ja laadite selle sisu alla oma riskil. Ettevõte ei vastuta mis tahes kahjude eest, mis võivad tekkida, eriti kui see on Teie andmekogumistele, tehnikatele ja / või tarkvarale põhjustatud kahju.

  III PEATÜKK
  TEABE SAAMISE VIISID

 15. Ettevõte võib kasutada järgmist teavet, mida saab Ettevõtte siis, kui Te kasutate veebisaiti, järgmistel viisidel:
  1. Teie IP-aadress: Teie IP-aadress on number, mille Teie internetiteenuse pakkuja määrab automaatselt Teie arvutile. IP-aadress on identifitseeritav ja paigutatakse Teie serveri logisse koos külastuse aja ja külastatud lehega. IP-aadresside kogumine on internetis tavapärane tava ja seda teevad paljud veebisaidid automaatselt. IP-aadresse kasutab Ettevõte sellistel eesmärkidel nagu Ettevõtte veebisaidi kasutuse taseme seadistamine, serveriprobleemide ja Ettevõtte veebisaidi haldamine. Ettevõte võib neid kasutada ja avalikustada kõigil eesmärkidel, nagu ka kasutades teisi isikuandmeid.
  2. Teie brauseri teave: teatud teavet koguvad kõik brauserid, näiteks meediumipöörduse juhtimine (inglise keeles media access control, MAC), Teie arvuti tüüp (Windows või Macintosh), ekraani eraldusvõime, operatsioonisüsteem, veebibrauser ja versioon, küpsised (küpsiste kasutamise poliitika on esitatud allpool), pikslitähised (inglise keeles pixel tags), veebimajakas (inglise keeles web beacon) ja muud sarnased tehnoloogiad. Google Analyticsi programmi abil töödeldud brauseri teavet kasutab Ettevõte veebisaidi liikluse statistika hindamiseks ja parandamiseks. Rohkem teavet saab leida siit: https://www.google.com/policies/privacy/partners/

 16. Ettevõte saab teavet otse andmesubjektilt.

 17. Tööle kandideerivate isikute andmeid saab ettevõte tööotsinguportaalidest ja e-maili teel edastatavatest avaldustest. 

 18. Kogutud turustamisandmed, st kliendiprogrammi osalejate isikuandmeid esitab andmete volitatud töötleja ettevõte Monte360 OÜ.

  IV PEATÜKK
  ETTEVÕTTE KOGUTAVATE JA TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE LIIK

 19. Ettevõtte kogub ja töötleb järgmisi isikuandmeid:
  1. töötajate isikuandmeid, mida töödeldakse raamatupidamisprogrammis: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, ametikoht, töötasu, sünnikuupäev, töötatud aeg, pangakonto number, haigusperioodid;

  2. tööle kandideerivate isikute isikuandmed: eesnimi, perekonnanimi, sünnikuupäev, isiklik aadress, isikliku telefoni number, e-posti aadress, töökogemus, hariduse ja kvalifikatsiooni andmed, keelteoskus, muud andmed, mis kandidaat on esitanud CV-s;

  3. kliendiprogrammis osalejate isikuandmed: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, isikukood;

  4. töötajate töölepingute andmed: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünnikuupäev, isiklik aadress, isikliku telefoni number, e-posti aadress, ametikoht, töötasu, tööaeg, muud töölepingus sätestatud isikuandmed;

  5. partnerite, tarnijate (füüsiliste isikute) ja nende esindajate isikuandmed: eesnimi, perekonnanimi, pangakonto andmed, telefon, isikukood;

  6. videosüsteemi andmed;

   V PEATÜKK
   ETTEVÕTTE TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE ÕIGUSLIK ALUS

 20. Ettevõte kogub ja töötleb isikuandmeid alljärgnevatel alustel:
  1. töötajate andmed: andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmine ja sõlmimine, andmete vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmine; andmete vastutava töötleja õigustatud huvid;  

  2. tööle kandideerivate isikute andmed – lepingu sõlmimine andmesubjektiga;

  3. lojaalsusprogrammis osalejad – andmete vastutava töötleja õigustatud huvid;  

  4. partnerite, tarnijate andmed – andmete vastutava töötleja õigustatud huvid.

   VI PEATÜKK
   ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

 21. Teie isikuandmeid on õigus töödelda Ettevõtte andmete volitatud töötlejatel selles ulatuses, mis on vajalik nende funktsioonide täitmiseks. Ettevõttel on õigus anda isikuandmeid edasi kolmandatele isikutele vaid Eesti Vabariigi seadustes ja teistes õigusaktides sätestatud korras ja alustel.
 22. Ettevõte tagab, et Teie isikuandmeid ei anta kolmandatele isikutele edasi kasu saamise eesmärgil. Siiski jätab Ettevõte endale õiguse esitada teavet Teie kohta, kui see peaks toimuma vastavalt seadusele või kui Ettevõttelt nõuaks seda õiguslikult tegutsevaid institutsioonid või õiguskaitseorganid.

 23. Teie isikuandmeid ei edastata kolmandatesse riikidesse.

  VII PEATÜKK
  TEIE ÕIGUSED

 24. Teil on alati õigus:
  1. paluda Ettevõttelt luba tutvuda oma isikuandmetega ja sellega, kuidas neid töödeldakse;

  2. nõuda oma isikuandmete parandamist, hävitamist või peatada Teie isikuandmete töötlemine, välja arvatud säilitamine, kui andmete töötlemine on vastuolus töötlemise eesmärkidega ja toimub, rikkudes õigusaktide nõudeid ning alates GDPRi kohaldamise algusest (25. mai 2018. a.) on Teil õigus andmetele ümbertõstmisele ja õigus nõuda, et andmete vastutav töötleja kustutaks Teie isikuandmed („õigus olla unustatud“) või piiraks isikuandmete töötlemist nimetatud määruses sätestatud alustel. 

 25. Võite eespool nimetatud õigusi rakendada, pöördudes Ettevõtte poole kirjalikult või tulles ülalnimetatud aadressile või saates pöördumise e-posti info@lokaalsade.ee teel, esitades isikut tõendavad dokumendid või nende kinnitatud koopiad. Ettevõte vastab Teie taotlusele ühe kuu jooksul pärast taotluse kättesaamist. 

 26. Teil on ka õigus igal ajal mitte nõustuda Teie isikuandmete töötlemisega, teavitades sellest ülaltoodud korras. Kui Te ei nõustu, siis teie andmeid ei töödelda, need kustutatakse ja Teie suhtes ei teostata Ettevõtte turunduse ja kontrollimeetmeid, välja arvatud juhul, kui Ettevõte tõendab, et andmete töötlemine on vajalik õigustatud põhjustel, nagu on sätestatud kohaldatavates õigusaktides. 

 27. Lisaks on Teil õigus esitada kaebus kompetentsele järelevalveasutusele – Riiklikule andmekaitseinspektsioonile.

  VIII PEATÜKK
  KÜPSISTE POLIITIKA

 28. Küpsised (inglise keeles cookies) on väikesed teksti kujul olevad infodetailid, mida Teie kasutatava seadme brauser võtab vastu veebilehelt, mida külastate, ja säilitab Teie seadmes. Küpsised võimaldavad Ettevõtte veebisaidil meeles pidada Teie sirvimisharjumuste, toimingute, otsingute ja seadete kohta käivat teavet, nii et saate kasutada kogu veebisaidi funktsionaalsust ja järgnevad Ettevõtte veebisaidi külastused on lihtsamad ja kasulikumad. 
 29. Saate valida, kas soovite küpsiseid vastu võtta. Kui te ei nõustu küpsiste salvestamisega Teie arvutisse või mõnda teise seadmesse, saate oma veebibrauseri seadeid muuta ja kõik küpsised välja lülitada või neid ühekaupa sisse ja välja lülitada. Pange siiski tähele, et mõnel juhul võib see aeglustada veebilehe sirvimise kiirust, piirata teatud veebisaitide funktsionaalsust või blokeerida juurdepääsu saidile. Lisateabe saamiseks vaadake aadressi allaboutcookies.org. 

 30. Andmed kasutatavate küpsiste kohta

  Küpsise nimetus

  Kirjeldus

  Loomise hetk

  Kehtimisaeg

  Kasutatavad andmed

  Google Tag Manager ja Google Analytics küpsised:

   

  _gid

  Seda küpsist kasutab Google Analytics, et hinnata kasutaja külastuse eesmärke, luua aruandeid veebisaidi haldajale saidi tegevuse kohta ja parandada kasutajakogemust saidi külastamisel. Kasutatakse kasutajate eristamiseks.

  Sisenemise veebisaidile ajal

  24 tundi

  Unikaalne identifikaator

  _ga

  Küpsised koguvad teavet kasutajate käitumiste kohta veebisaidil ja kasutatakse statistilise teabe salvestamiseks.

  Sisenemise veebisaidile ajal

  2 aastat

  Unikaalne identifikaator

  __gat_gtag_UA_17528448_2

  Küpsis kogub informatsiooni kasutajate käitumiste kohta ja seda kasutatakse selleks, et eristada unikaalseid külastajaid, andes neile unikaalne identifikaator (ID).

  Sisenemise veebisaidile ajal

  1 minut

  Unikaalne identifikaator

 31. Ettevõte võib õigusakte rikkumata seostada teavet, mis on saadud küpsiste kasutamisega, teabega, mis on saadud isiku kohta teiste vahendite kaudu.
 32. Ettevõtte veebileht võib sisaldada linke kolmanda osapoole veebilehtedele, kellele kehtib vastava kolmanda poole privaatsusavaldus.

  IX PEATÜKK
  PRIVAATSUSPOLIITIKA MUUTMINE

 33. Ettevõttel on õigus osaliselt või täielikult ühepoolselt muuta privaatsuspoliitikat, teavitades sellest Ettevõtte veebilehel. Sel põhjusel soovitame Teil regulaarselt külastada meie veebilehte, kus leiate alati uusima privaatsuspoliitika versiooni.
 34. Kui Te ei nõustu isikuandmete töötlemisega vastavalt uuele privaatsuspoliitikale, võite kasutada ülaltoodud isikuandmete töötlemisega seotud õigusi. 

 35. Privaatsuspoliitika lisad või muudatused jõustuvad nende avaldamise kuupäevast, st alates päevast, mil nad paigutatakse Ettevõtte veebilehele.